Громадянська та історична освітня галузь

Мета: формування в учня/ учениці власної ідентичності та готовності до змін через вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття і розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії та співпраці, через обмірковування прийнятих у класі, школі і місцевій громаді соціальних норм, активну участь у житті цих спільнот та усвідомлення відповідальності за свої вчинки.

Загальні цілі:

Учень / учениця

1) встановлює зв’язки між подіями, артефактами та діяльністю людей у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій);

2) орієнтується у знайомому соціальному просторі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього/ неї;

3) знаходить та опрацьовує джерела потрібної йому/ їй соціальної (історичної) інформації, передає викликані нею враження і думки;

4) синтезує інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне;

5) представляє аргументовані судження про відомі йому/ їй факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя;

6) поважає права і гідність інших, виявляє користь різноманіття;

7) визначає соціально-культурну належність своєї родини і власну, мирно взаємодіє з іншими;

8) є активним/активною в житті свого класу, школи та громади, співпрацює з однолітками для вирішення проблем спільноти.

Загальні очікувані результати
Уміння1 1-2 кл. 3-4 кл.
1. Орієнтація в історичному часі
1.1 Орієнтуюся в історичному часі Встановлюю послідовність важливих для мене подій (раніше/ пізніше, до/ після, давно/ недавно). Пояснюю, як і чому люди визначають час Визначаю послідовність подій.

Співвідношу одиниці вимірювання часу

1.2 Розкриваю тривалість і варіативність подій в часі Описую послідовність етапів розвитку людини.

Намагаюся пояснити, як події пов’язані між собою

Встановлюю кількість поколінь у своїй родині, розкриваю зв’язки між моїм та попередніми поколіннями
1.3 Виявляю і прогнозую суспільні (історичні) зміни Розрізняю теперішнє, минуле і майбутнє (було – є – буде) Пояснюю, яку культурно-історичну спадщину я маю.

Виокремлюю важливі для себе і громадян України події, обмірковую, як вони вплинули на моє життя

2. Орієнтація в соціальному просторі
2.1 Орієнтуюся в соціально-історичному просторі Орієнтуюся у близькому до свого місця проживання й освоєному людьми просторі Розпізнаю відомі мені об’єкти соціального простору, планую прогулянку/ подорож/ екскурсію до об’єктів культурної спадщини рідного краю, України
2.2 Виявляю взаємодію природного і соціального середовищ Показую, як природа дає людям засоби до існування.

Описую зміни, які я спостерігаю у знайомому мені просторі, пов’язані з людською діяльністю

Пояснюю цінність природи для життя та роль людської діяльності в освоєнні довкілля
2.3 Створюю разом з іншими громадський простір Досліджую об’єкти громадського простору в моїй місцевості.

Дотримуюся правил поведінки під час гри, прогулянок і відпочинку

Розрізняю приватний і громадський простір.

Протидію (залучаючи дорослих) порушенням правил поведінки в публічних місцях

3. Пошук та критичний аналіз соціальної (історичної) інформації
3.1 Добираю джерела історичної та суспільно значущої інформації Пояснюю, де я можу знайти потрібну інформацію.

Виявляю основний зміст джерела інформації.

Розпитую старших людей про минуле

Знаходжу потрібну інформацію про минуле і сучасне.

Добираю джерело інформації відповідно до своїх потреб і зацікавлень

3.2 Аналізую соціальну (історичну)

інформацію

Виділяю в джерелі інформацію про відому мені особу/ подію.

Запитую про те, що мене зацікавило.

Знаходжу відповіді на запитання

Вирізняю в тексті окремі події, персонажі, поняття.

Формулюю зрозумілі запитання, щоб дізнатися про людей, минулі й теперішні події

3.3 Оцінюю достовірність соціальної (історичної) інформації Розумію, що якась інформація є правдивою, а інша – вигаданою.

З допомогою дорослих обговорюю зміст і спосіб подання інформації, висловлюю ставлення до неї

Вирізняю факти, які викликають у мене сумніви. Знаходжу інформацію, яка спростовує або підтверджує мої сумніви.

Пояснюю наслідки поширення неправдивої інформації

4. Синтез соціальної (історичної) інформації
4.1 Систематизую та узагальнюю різнорідну соціальну (історичну) інформацію Виокремлюю незрозумілі мені слова і з допомогою дорослих встановлюю їх зміст.

Придумую назву твору, що відображає його зміст

Збираю інформацію на тему, яка мене цікавить.

Визначаю важливі і менш важливі відомості та обґрунтовую це.

Порівнюю події, вчинки осіб

4.2 Інтерпретую соціальні (історичні) факти Розповідаю про себе та інших (на основі спостережень, текстів) Виражаю різними способами уявлення про визначні постаті, пам’ятки культури, відомі історичні події
5. Оцінювання соціальної (історичної) інформації
5.1 Формулюю та представляю судження, добираючи аргументи Висловлюю свої вподобання.

Виокремлюю фрази та/ або дії, які мене вразили.

Обмірковую вплив моїх слів та/ або дій на думку інших

Формулюю власну думку щодо вчинку, події, пам’ятки культури. Добираю прості докази..

Дотримуюся послідовності викладу

6. Дотримання і захист прав людини
6.1 Формую себе як особистість (у повазі до людської гідності) Описую себе, свій характер, захоплення, що мене вирізняє від інших Визначаю свої найкращі риси характеру, моральні якості.

Розповідаю про свої плани на майбутнє та пояснюю, як їх можна реалізувати

6.2 Захищаю права людини Пояснюю, що я можу і маю робити у сім’ї, серед однолітків, у школі.

Дотримуюся правил поведінки, що засвідчують мою повагу до інших.

Звертаюся за допомогою до старших у випадках, коли мене або когось ображають

Не порушую прав інших дітей, виявляю та засуджую такі вчинки.

Пояснюю, до кого можна звернутися, коли ображають і/ або принижують мене чи інших, відповідно дію в таких ситуаціях

6.3 Протидію і запобігаю виявам дискримінації та нерівного ставлення Розпізнаю вчинки і слова, які можуть підтримати або образити.

Поважаю різноманітність, справедливо ставлюся до інших

Спілкуюся, враховуючи особливості інших людей.

Пояснюю, чому потрібно діяти справедливо

7. Взаємодія у спільноті
7.1 Ідентифікую себе зі спільнотами Збираю інформацію та розповідаю про свою родину, однокласників.

Пояснюю, що означає бути членом родини, учнем.

Долучаюся до родинних традицій, пояснюю їхнє значення для себе

Досліджую своє походження, родовід, визначаю свою роль у школі, громаді, державі.

Досліджую, які традиції і свята шанують у моїй родині, у родинах моїх друзів та однокласників, ставлюся з повагою до цих традицій і свят

7.2 Співпрацюю Знайомлюся з однолітками.

Уважно слухаю інших та висловлюю свою думку.

Надаю допомогу, коли просять, та звертаюся по неї, коли потребую

Виявляю свої почуття до людей, не ображаючи та не принижуючи їх, стримано пояснюю свою думку.

Співпрацюю з однокласниками для досягнення спільних цілей

8. Демократичне громадянство
8.1 Роблю відповідальний вибір Домовляюся з однокласниками про доброчесні правила взаємодії, дотримуюся досягнутих домовленостей, пояснюю, чому це важливо Створюю разом з однокласниками та використовую правила та процедури вирішення питань, які стосуються життя класу.

Пояснюю, як мій вибір та мої дії можуть вплинути на інших людей

8.2 Беру участь у вирішенні проблем спільнот Розповідаю про проблеми, з якими стикаються моя родина, клас, обираю варіанти їх розв’язання.

Долучаюся до корисних справ у родині, класі, школі

Аналізую проблеми класу, школи, громади та пропоную варіанти їх вирішення.

Долучаюся до справ, корисних для класу, школи, громади

8.3 Осмислюю громадсько-політичне життя Виявляю зв’язки між людьми, які мене оточують З’ясовую, як і хто впливає на події довкола мене, що викликає довіру людей один до одного

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів).

Обговорення

Залишити відповідь