Українська мова, мови національних меншин

Мета: розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі, бачити її передумовою життєвого успіху; плекання здатності спілкуватися рідною мовою (якщо вона не українська), зберігати і збагачувати культурну спадщину.

Загальні цілі:

Учень/ учениця:

1) взаємодіє з іншими усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей в різних комунікативних ситуаціях;

2) аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її; сприймає художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду;

3) висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими письмово та в режимі он-лайн, дотримується мовних норм;

4) досліджує індивідуальне мовлення – своє та інших, використовує це для власної мовної творчості.

Загальні очікувані результати

Уміння1 1-2 кл.

3-4 кл. 

1. Усна взаємодія, сприймання і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях (сприймання усної інформації і говоріння) 
1.1 Сприймаю усну інформацію Сприймаю усну інформацію, перепитую, виявляючи увагу, доречно реагую Сприймаю з увагою, уточнюю інформацію з огляду на ситуацію та для досягнення різних цілей
1.2 Перетворюю усну інформацію Відтворюю основний зміст усного повідомлення відповідно до мети Передаю зміст усного повідомлення, відтворюю послідовність подій; добираю заголовки до його частин, переказую текст із різних перспектив (напр., від імені різних літературних героїв)
1.3 Відбираю усну інформацію Відбираю цікаву інформацію, передаю її іншим Відбираю інформацію, серед іншого і з медіатекстів, для ство-рення власного висловлювання з конкретною метою
1.4 Аналізую та інтерпретую усну інформацію Розпізнаю ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяю їх голосом у власному мовленні.

Пояснюю, чому мене зацікавила інформація.

З допомогою вчителя/ вчительки обговорюю зміст і форму медіатекстів

Визначаю й обговорюю цілі, основні ідеї та окремі деталі усної інформації.

Пов’язую, зіставляю її із власними спостереженнями, життєвим досвідом.

Виявляю очевидні ідеї у простих медіатекстах

1.5 Оцінюю усну інформацію Висловлюю свої вподобання щодо усного повідомлення; намагаюся пояснити, чому щось мені подобається, а щось ні Висловлюю своє ставлення до усного повідомлення; обґрунтовую думки, спираючись на власний досвід.

Визначаю позицію мовця, погоджуюся з нею або заперечую

1.6 Висловлюю і захищаю свої погляди Сміливо висловлюю свої думки.

Намагаюся зробити так, щоб моє висловлення було зрозуміле і привабливе

Сміливо висловлюю свою позицію, підтверджую її прикладами, враховую думки інших
1.7 Використовую словесні й несловесні засоби під час представлення своїх думок Розпізнаю емоції своїх співрозмовників, намагаюся доречно використовувати словесні й несловесні засоби для спілкування Обираю словесні й несловесні засоби спілкування і використовую їх для досягнення мети
1.8 Регулюю свій емоційний стан Розповідаю про свої відчуттята емоції від прослуханого/ побаченого. Увічливо спілкуюся Описую свої емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/ побаченого. Доречно використовую у власному мовленні формули мовленнєвого етикету
2. Аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та її використання. Сприймання художнього тексту як засобу збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду (читання)
2.1 Обираю тексти для читання Обираю книжку для читання. Пояснюю свій вибір Визначаю мету читання (для задоволення, розваги, знаходження потрібної інформації) та обираю відповідні тексти
2.2 Сприймаю текст Читаю невеликі за обсягом тексти виразно вголос або подумки і розповідаю, про що вони.

Намагаюся передбачити, про що йтиметься в художньому тексті

Висловлюю здогад, про що йтиметься в тексті.

Читаю тексти виразно вголос або подумки, докладно чи стисло переказую прочитане

2.3 Збагачую свій емоційно-чуттєвий досвід Розповідаю про свої почуття та емоції від прочитаного художнього тексту Аналізую емоційний стан персонажів, співпереживаю
2.4 Аналізую та інтерпретую текст Пов’язую інформацію з тексту із власним досвідом.

Перелічую факти свого життя і факти, пов’язані з текстом.

З допомогою вчителя/ вчительки обговорюю зміст і форму медіатекстів

Пов’язую елементи інформації в цілісну картину. Розрізняю факти і думки про ці факти, пов’язую їх. Формулюю прямі висновки на основі інформації, виявленої в тексті.

Виявляю очевидні ідеї у простих медіатекстах

2.5 Оцінюю текст Висловлюю свої вподобання щодо змісту прочитаного тексту, окремих літературних персонажів, намагаюся пояснити, чому мені щось подобається, а щось – ні.

Висловлюю думки з приводу деяких простих медіатекстів

Висловлюю своє ставлення до творів, літературних персонажів, об’єктів мистецтва і довкілля, наводжу прості аргументи щодо своїх думок, спираючись на текст і власний досвід.

Описую враження від змісту і форми медіатексту

2.6 Перетворюю інформацію На основі тексту малюю/ добираю ілюстрації, фіксую інформацію графічно На основі тексту малюю асоціативні схеми, створюю таблиці, схеми, план
2.7 Читаю творчо Експериментую з текстом (змінюю кінцівку, місце подій тощо) Експериментую з текстом (змінюю сюжет, переказую текст з іншої позиції, додаю персонажів)
3. Висловлення думок, почуттів та ставлень, взаємодія з іншими письмово та в режимі он-лайн, дотримання норм української мови (письмо)
3.1 Створюю висловлення Створюю невеликі висловлення, записую їх.

Створюю прості медіапродукти з допомогою інших

Створюю висловлення, записую їх, враховуючи мету та адресата й дотримуючись мовних норм.

Створюю прості медіатексти з конкретною метою, використовую прості форми медіатекстів

3.2 Взаємодію он-лайн Обмінююся короткими письмовими повідомленнями, правильно використовую емотикони Створюю короткі дописи для захищених ресурсів, наприклад для сайту школи
3.3 Редагую писемні тексти Аналізую, чи грамотно написаний мій текст, удосконалюю його за порадою вчителя/ вчительки Аналізую, чи мій текст відповідає меті, перевіряю грамотність написаного, удосконалюю його за порадою вчителя/ вчительки
4. Дослідження індивідуального мовлення, мовна творчість
4.1 Досліджую власне мовлення Спостерігаю за власним мовленням і мовленням інших, пояснюю, що мене приваблює у спілкуванні Виокремлюю характерні риси свого мовлення (улюблені слова, фрази). Спостерігаю, який вплив вони мають на співрозмовників
4.2 Творю індивідуальний стиль мовлення Творчо використовую мову, експериментуючи зі звуками, словами, фразами Експериментую з мовленням для пізнання мови, відкриваю деякі закономірності її функціонування

 


1 Для відображення наступності освітнього процесу тут подано загальну назву вміння, яке розкривається через навчальний поступ учнів за циклами (після закінчення 2-го та 4-го класів).

Обговорення

Залишити відповідь