Інформатична освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Я у світі інформації

Учень/учениця:

досліджує сприйняття інформації різними органами чуття [2 ІФО 1.1-1];
робить висновок щодо виду інформації та способу її отримання [2 ІФО 1.1-2];
формулює інформаційні запити [2 ІФО 1.1-3]

Учень/учениця:

наводить приклади інформаційних процесів у близькому для себе середовищі [4 ІФО 1.1-1];
визначає учасників інформаційних процесів та описує їх інформаційну взаємодію [4 ІФО 1.1-2];
пояснює переваги опрацювання інформації з використанням цифрових пристроїв та інформаційних технологій [4 ІФО 1.1-3];
відстежує порушення інформаційного процесу (наприклад, момент виникнення шуму) [4 ІФО 1.1-4]

Учень/учениця:

дає прості відповіді на запитання [2 ІФО 1.2-1];
групує повідомлення за типами даних, що в них містяться (графічні, текстові, відео, звукові) [2 ІФО 1.2-2];
зберігає, змінює та видаляє дані на одному із відомих носіїв [2 ІФО 1.2-3];
розрізняє носії за їх призначенням [2 ІФО 1.2-4];
читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування [2 ІФО 1.2-5];
відповідає на запитання за даними таблиці, схеми [2 ІФО 1.2-6];
знаходить зайві чи пропущені елементи, помилки у послідовності [2 ІФО 1.2-7];
впорядковує предмети за певними заданими ознаками (наприклад, впорядкування списку учнів за датою народження, самих учнів за зростом) [2 ІФО 1.2-8]

Учень/учениця:

знаходить інформацію, що підтверджує чи спростовує просте твердження [4 ІФО 1.2-1];
обирає пристрої та інструменти для отримання даних необхідного типу [4 ІФО 1.2-2];
обирає спосіб збереження інформації та відповідний носій даних [4 ІФО 1.2-3];
заносить дані у попередньо створену та готову до використання базу (щоденник погоди, читацький щоденник чи блог тощо) [4 ІФО 1.2-4];
наводить приклади того, що дані можна представляти та зберігати більш ніж одним способом чи кодуванням [4 ІФО 1.2-5];
обирає спосіб представлення даних для різних життєвих ситуацій [4 ІФО 1.2-6];
виконує кодування / розкодування повідомлень за запропонованим правилом [4 ІФО 1.2-7];
заповнює шаблони, схеми за наведеним зразком [4 ІФО 1.2-8];
знаходить пропущені і / або помилкові дії у знайомій послідовності, виправляє помилки в ній [4 ІФО 1.2-9];
складає прості схеми та дає відповіді на запитання, користуючись такими схемами [4 ІФО 1.2-10]

Учень/учениця:

визначає з допомогою вчителя/ вчительки найістотніші властивості об’єктів для побудови моделей [2 ІФО 1.3-1];
знаходить схожі і відмінні їх властивості [2 ІФО 1.3-2];
поділяє властивості за значущістю (головні і другорядні) [2 ІФО 1.3-3];
створює об’єкти за зразком [2 ІФО 1.3-4];
групує об’єкти, дає назву групі [2 ІФО 1.3-5];
переводить задачу / проблему з однієї форми в іншу [2 ІФО 1.3-6];
створює модель об’єкта [2 ІФО 1.3-7]

Учень/учениця:

визначає групи об’єктів за їх властивостями, дає їм назви, знаходить помилки у групуванні об’єктів та пояснює їх [4 ІФО 1.3-1];
пропонує різні способи впорядкування об’єктів (за різними властивостями) [4 ІФО 1.3-2];
висловлює припущення щодо події, яка змінила значення властивості об’єкта, прогнозує зміни значень властивостей залежно від настання події [4 ІФО 1.3-3];
називає оригінальні відповідники інформаційних та реальних моделей (глобус як модель Землі, автомобільні моделі, план приміщення тощо) [4 ІФО 1.3-4];
експериментує з доступними моделями, фіксує зміни, що відбуваються, прогнозує результат експерименту [4 ІФО 1.3-5]

Учень/учениця:

цікавиться походженням інформації [2 ІФО 1.4-1];
виокремлює факти в текстах і повідомленнях [2 ІФО 1.4-2];
розпізнає в тексті хибні чи правдиві висловлювання [2 ІФО 1.4-3];
розрізняє припущення і фантазію [2 ІФО 1.4-4];
робить власні припущення стосовно результату експериментів і спостережуваних явищ [2 ІФО 1.4-5]

Учень/учениця:

розрізняє істині та хибні висловлювання [4 ІФО 1.4-1];
порівнює тексти з хибною та правдивою інформацію [4 ІФО 1.4-2];
враховує можливу недостовірність інформації, зокрема з цифрових джерел [4 ІФО 1.4-3];
намагається дізнатися більше про нові ідеї і поняття, у разі сумніву шукає інформацію з різних джерел, запитує і знаходить відповіді щодо правдивості інформації [4 ІФО 1.4-4];
– у життєвих ситуаціях вирізняє факти та судження людей [4 ІФО 1.4-5]

Моя цифрова творчість

Учень/учениця:

встановлює логічну послідовність подій або дій [2 ІФО 2.1-1];
переказує послідовність подій та дій (у тексті, явищах тощо) [2 ІФО 2.1-2];
оцінює ризик порушення послідовності дій (наприклад, під час переходу дороги на перехресті) [2 ІФО 2.1-3];
складає послідовність дій (алгоритм), які потрібно виконати для досягнення мети у повсякденній діяльності [2 ІФО 2.1-4];
змінює послідовності дій для отримання іншого результату [2 ІФО 2.1-5]

Учень/учениця:

визначає логічну послідовність подій [4 ІФО 2.1-1];
ідентифікує об’єкти на основі схем за допомогою запитань з відповідями «Так / Ні» (наприклад, класифікація тварин: має шерсть, має крила, має зуби – кажан) [4 ІФО 2.1-2];
формулює логічні висловлювання з конструкціями «якщо – то…», «що буде, якщо змінити порядок інструкцій?» [4 ІФО 2.1-3];
формулює логічні висловлювання з конструкціями «не», «і», «або» [4 ІФО 2.1-4];
розпізнає та замінює послідовність повторюваних дій алгоритмічною конструкцією циклу [4 ІФО 2.1-5];
розрізняє цикли із повторенням заданої кількості разів та до виконання умови [4 ІФО 2.1-6];
розпізнає алгоритми в різних способах подання під час розв’язання задач у повсякденній діяльності [4 ІФО 2.1-7];
складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх словесного опису [4 ІФО 2.1-8]

Учень/учениця:

складає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками [2 ІФО 2.2-1];
формулює очікуваний результат [2 ІФО 2.2-2];
погоджується або спростовує факт досягнення результату [2 ІФО 2.2-3];
виправляє помилки у плані [2 ІФО 2.2-4]

Учень/учениця:

створює просту програму в навчальному середовищі на основі наданого алгоритму [4 ІФО 2.2-1];
формулює очікуваний результат виконання створеної програми для різних початкових даних / сценаріїв роботи програми [4 ІФО 2.2-2];
порівнює отриманий результат програми з очікуваним [4 ІФО 2.2-3];
висловлює припущення щодо причини отримання неочікуваного результату [4 ІФО 2.2-4]

Учень/учениця:

виділяє у складеній задачі прості, визначає порядок їх розв’язування [2 ІФО 2.3-1];
називає частини від цілого [2 ІФО 2.3-2];
експериментує із заміною частин [2 ІФО 2.3-3];
складає ціле із запропонованих частин [2 ІФО 2.3-4]

Учень/учениця:

визначає, за допомогою яких блоків команд можна розв’язати задачу [4 ІФО 2.3-1];
укладає блоки команд у правильному порядку для розв’язання задачі [4 ІФО 2.3-2];
визначає логічні помилки у розбитті алгоритму на блоки чи при компонуванні алгоритму з блоків [4 ІФО 2.3-3]

Учень/учениця:

використовує, створює, змінює текст за допомогою цифрових пристроїв та програм для отримання або передавання інформації [2 ІФО 2.4-1];
створює прості малюнки за допомогою цифрових пристроїв та програм [2 ІФО 2.4-2];
презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо [2 ІФО 2.4-3];
читає електронні тексти, додає до них позначки і закладки [2 ІФО 2.4-4];
заповнює пропуски в таблиці, при потребі виконуючи відповідні розрахунки [2 ІФО 2.4-5];
робить фотографії, знімає відео, фіксує звуки, слухає тексти з альтернативних джерел (аудіокниги) [2 ІФО 2.4-6];
пояснює та використовує основні інструменти для створення та редагування простих інформаційних продуктів [2 ІФО 2.4-7]

Учень/учениця:

створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомогою цифрових пристроїв та програм [4 ІФО 2.4-1];
вдосконалює зовнішній вигляд створених документів, використовуючи можливості комп’ютерних програм [4 ІФО 2.4-2];
налаштовує основні інструменти комп’ютерної програми для створення простих зображень [4 ІФО 2.4-3];
заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань [4 ІФО 2.4-4];
створює прості мультимедійні продукти за підтримки вчителя, членів сім’ї або інших учнів [4 ІФО 2.4-5];
обирає спосіб та представляє результати індивідуальної або групової роботи [4 ІФО 2.4-6]

Комунікація і співпраця

Учень/учениця:

перевіряє результати праці, своєї та інших, за запропонованими критеріями [2 ІФО 2.5-1];
обґрунтовує причини своїх рішень [2 ІФО 2.5-2];
– з допомогою інших формулює висновки щодо вирішення / чи невирішення проблеми [2 ІФО 2.5-3];
діє за узгодженими правилами [2 ІФО 2.5-4]

Учень/учениця:

складає план виконання роботи для групи з допомогою вчителя / вчительки [4 ІФО 2.5-1];
розподіляє ролі в групі з переліку ролей, які надає вчитель / вчителька [4 ІФО 2.5-2];
виконує роль, яку пропонує група в результаті обговорення [4 ІФО 2.5-3];
отримує та порівнює відгуки на створений інформаційний продукт для вдосконалення проекту [4 ІФО 2.5-4];
надає конструктивний зворотний зв’язок [4 ІФО 2.5-5]

Учень/учениця:

пояснює, у який спосіб люди спілкуються через мережі [2 ІФО 3.3-1];
доводить переваги такого спілкування [2 ІФО 3.3-2];
використовує цифрові технології для пошуку інформації, творчості та співпраці [2 ІФО 3.3-3];
користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо) [2 ІФО 3.3-4];
передає зміст та порівнює інформацію, отриману з веб-джерел для навчальних потреб [2 ІФО 3.3-5];
прагне використовувати ІТ з навчальною метою [2 ІФО 3.3-6]

Учень/учениця:

обирає спосіб передачі інформації [4 ІФО 3.3-1];
використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середовища спільної роботи) для спільної діяльності [4 ІФО 3.3-2];
переміщується між веб-сторінками з використанням гіперпосилань [4 ІФО 3.3-3];
виконує простий пошук за ключовими словами, використовуючи пошукові системи у безпечному режимі [4 ІФО 3.3-4];
структурує і впорядковує обрані веб-ресурси [4 ІФО 3.3-5];
розрізняє веб-ресурси навчального та іншого призначення [4 ІФО 3.3-6];
– доброзичливо та конструктивно коментує навчальні ресурси у захищеному середовищі [4 ІФО 3.3-7];
досліджує різні джерела цифрових даних, напр., онлайнові енциклопедії [4 ІФО 3.3-8]

Я і цифрові пристрої

Учень/учениця:

– самостійно добирає необхідне навчальне приладдя [2 ІФО 3.1-1];
досліджує можливості пристроїв [2 ІФО 3.1-2];
експериментує з їхніми функціями [2 ІФО 3.1-3];
оцінює переваги цифрових пристроїв для збирання даних [2 ІФО 3.1-4];
описує функції доступних комп’ютерних пристроїв [2 ІФО 3.1-5]

Учень/учениця:

пояснює роботу комп’ютерної системи, що складається з сукупності взаємопов’язаних пристроїв [4 ІФО 3.1-1];
збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв (фотографує, записує, диктує тощо) [4 ІФО 3.1-2];
описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження [4 ІФО 3.1-3];
обирає зручні для себе способи роботи з пристроями введення та виведення даних, впевнено користується цими способами роботи [4 ІФО 3.1-4];
використовує цифрові пристрої для орієнтування в просторі і часі [4 ІФО 3.1-5]

Учень/учениця:

підтримує порядок на робочому місці [2 ІФО 3.2-1];
– бережливо ставиться до своїх і чужих речей [2 ІФО 3.2-2];
розпізнає та використовує програмні середовища для повсякденної та навчальної діяльності [2 ІФО 3.2-3];
орієнтується в основних програмних середовищах [2 ІФО 3.2-4];
– запускає програми, відкриває файли та програми на знайомому пристрої [2 ІФО 3.2-5];
– вмикає / вимикає, перезавантажує пристрої [2 ІФО 3.2-6]

Учень/учениця:

визначає прості апаратні та програмні збої, які можуть траплятись при користуванні технікою [4 ІФО 3.2-1];
усуває прості несправності (перезавантажити пристрій, перевірити живлення, перевірити наявність мережі, закрити і знову відкрити програму) [4 ІФО 3.2-2];
обирає для використання програми, ігри та сайти, відповідно до свого віку [4 ІФО 3.2-3];
досліджує комп’ютерні програми для знайомства з їх можливостями [4 ІФО 3.2-4];
розпізнає, де зберігається програма та її дані (на пристрої чи он-лайн) [4 ІФО 3.2-5];
налаштовує відповідне програмне середовище для зручної роботи [4 ІФО 3.2-6]

Етика та інформаційна безпека

Учень/учениця:

пояснює значення режиму дня для продуктивної роботи і відпочинку [2 ІФО 4.1-1];
– повідомляє про своє самопочуття дорослим [2 ІФО 4.1-2];
аргументує необхідність приватності паролів [2 ІФО 4.1-3];
дотримується правил безпечної роботи [2 ІФО 4.1-4];
зберігає приватність особистої інформації та пояснює необхідність цього [2 ІФО 4.1-5]

Учень/учениця:

дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необачного використання комп’ютерних пристроїв та мереж (вихід з облікового запису, щоб ним не скористались інші, приватність особистої інформації) [4 ІФО 4.1-1];
дотримується часових обмежень користування цифровими пристроями [4 ІФО 4.1-2];
дотримується погоджених правил поведінки он-лайн вдома та у школі [4 ІФО 4.1-3];
звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння при використанні цифрових пристроїв чи програм [4 ІФО 4.1-4];
узгоджує із дорослими дозвіл на завантаження файлів та програм [4 ІФО 4.1-5];
розрізняє приватну та публічну інформацію, зокрема ту, якою можна ділитися он-лайн [4 ІФО 4.1-6];
порівнює сильні і слабкі паролі [4 ІФО 4.1-7]

Учень/учениця:

– коректно реагує на висловлювання, з яким не погоджується [2 ІФО 4.2-1];
розрізняє приватну та публічну інформацію [2 ІФО 4.2-2];
виявляє гуманне ставлення до інших – безпосередньо та через мережі [2 ІФО 4.2-3]

Учень/учениця:

визначає позитивну та негативну соціальну та етичну поведінку щодо використання технологій [4 ІФО 4.2-1];
добирає оптимальні форми подання інформації під час спілкування з людьми з особливими потребами та іншої культури – безпосередньо і в мережі [4 ІФО 4.2-2];
ідентифікує прийнятну та неприйнятну поведінку [4 ІФО 4.2-3];
моделює способи повідомлення занепокоєння з приводу змісту і контактів у мережі [4 ІФО 4.2-4];
пояснює наслідки поширення інформації в мережі [4 ІФО 4.2-5];
використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми [4 ІФО 4.2-6]

Учень/учениця:

розпізнає інформацію небезпечного змісту та повідомляє про це дорослих [2 ІФО 4.3-1];
звертається по допомогу, коли є сумніви з приводу змісту чи співрозмовника в мережах [2 ІФО 4.3-2];
дотримується правил безпечної роботи в онлайнових середовищах [2 ІФО 4.3-3];
зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дату), доводить його [2 ІФО 4.3-4]

Учень/учениця:

шанує права творців інформаційних продуктів [4 ІФО 4.3-1];
цитує та вказує джерела запозичених ідей чи матеріалів [4 ІФО 4.3-2];
прогнозує наслідки плагіату в повсякденному житті й он-лайн [4 ІФО 4.3-3];
поважає приватність інформації інших [4 ІФО 4.3-4]

Обговорення

Залишити відповідь