Математична освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Лічба

Учень/учениця:

– лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично; двійками, п’ятірками, десятками) [2 МАО 3.1-1];
– лічить до 100 в прямому і зворотному порядку [2 МАО 3.1-2];
– уживає в мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого [2 МАО 3.1-3];
– відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо) [2 МАО 3.1-4];
– порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками [2 МАО 3.1-5]

Учень/учениця:

– лічить сотнями, тисячами, десятками і сотнями тисяч у межах мільйона в прямому і зворотному порядку [4 МАО 3.1-1];
– вживає у мовленні кількісні і порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта в ряді інших [4 МАО 3.1-2]

Учень/учениця:

– передбачає ймовірний результат лічби об’єктів навколишнього світу, доступних для спостереження [2 МАО 1.4-1];
– зіставляє ймовірний та фактичний результат лічби об’єктів [2 МАО 1.4-2];
виконує перевірку правильності лічби довільним способом [2 МАО 1.4-3];
– робить висновок про достовірність передбаченого результату [2 МАО 1.4-4]

Учень/учениця:

– передбачає ймовірний результат лічби об’єктів навколишнього світу, доступних для спостереження (у великих бібліотеках, на стадіонах, концертних залах та ін.) [4 МАО 1.4-1];
– зіставляє ймовірний та фактичний результат лічби об’єктів та відображає його у вигляді графічних організаторів (таблиць, напр., «Т-схема», «М-схема», діаграми різних видів та ін.) [4 МАО 1.4-2];
– обґрунтовує достовірність передбаченого результату [4 МАО 1.4-3]

Числа. Дії з числами

Учень/учениця:

– читає і записує числа (мінімум до 100) – словами і цифрами [2 МАО 2.1-1];
– досліджує, що одна і та ж цифра в записі числа набуває різних значень залежно від своєї позиції;
– порівнює числа в межах 100, використовуючи знаки >, <, = [2 МАО 2.1-2];
– співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом [2 МАО 2.1-3];
– ділить конкретні об’єкти/групи об’єктів навпіл, на три, чотири рівні частини (яблуко, торт, піца, квадрат, коло, цукерки, зошити, книжки та ін.) у процесі  гри або імітуючи життєві ситуації [2 МАО 2.1-4];
– демонструє, що таке цілий предмет і його частини – половина, третина, чверть [2 МАО 2.1-5]

Учень/учениця:

– читає і записує числа в межах мільйона – словами і цифрами [4 МАО 2.1-1];
– доводить, що одна і та ж цифра в записі числа набуває різних значень залежно від своєї позиції [4 МАО 2.1-2];
– порівнює числа в межах мільйона, використовуючи відповідні знаки порівняння [4 МАО 2.1-3];
– класифікує числа за кількістю цифр у їх записі [4 МАО 2.1-4];
– тлумачить дріб як одну або кілька рівних частин цілого [4 МАО 2.1-5];
– пояснює поняття «чисельник дробу», «знаменник дробу», зокрема й на прикладі конкретних життєвих ситуацій [4 МАО 2.1-6];
– читає і записує дроби [4 МАО 2.1-7];
– порівнює дроби з однаковими знаменниками, зокрема й на наочній основі [4 МАО 2.1-8]

Учень/учениця:

– оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кінотеатрі, у вагоні потяга, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо) [2 МАО 3.3-1];
– знаходить суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить) зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють (наприклад, на пальцях) [2 МАО 3.3-2];


– застосовує
різні способи виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах [2 МАО 3.3-3]

Учень/учениця:

– оперує багатоцифровими числами (у межах мільйона), розв’язуючи різні життєві проблеми: порівняння кількості жителів населених пунктів, студентів, школярів; визначення протяжності річок, кордонів, залізничних та трамвайних колій, висоти гір тощо [4 МАО 3.3-1];
– виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона у навчальних і практичних ситуаціях [4 МАО 3.3-2];
– знаходить дріб від числа та число за величиною його дробу, зокрема й при розв’язуванні задач практичного змісту [4 МАО 3.3-3];
– створює (особисто, в парі, групі) розваги, ігри, у яких передбачено виконання арифметичних дій з багатоцифровими числами [4 МАО 3.3-4]

Учень/учениця:

– припускає, як і на скільки рівних частин треба поділити об’єкти/групи об’єктів, щоб вистачило всім учасникам гри [2 МАО 3.4-1];
переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку зручним для себе способом [2 МАО 3.4-2]

Учень/учениця:

– перевіряє достовірність здобутого результату різними способами (через обчислення, експериментально) [4 МАО 3.4-1]

Учень/учениця:

– передбачає результат обчислень [2 МАО 1.4-5];
робить відповідний висновок щодо правильності обчислень та намагається обґрунтувати його [2 МАО 1.4-6]

Учень/учениця:

– передбачає результат математичних дій [4 МАО 1.4-4];
– виконує перевірку достовірності прогнозованого ймовірного результату довільним способом [4 МАО 1.4-5];
– ділиться своїми припущеннями і висновками, використовуючи відповідну математичну мову [4 МАО 1.4-6]

Учень/учениця:

– знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії [2 МАО 1.5-1]

Учень/учениця:

– перевіряє правильність обчислень [4 МАО 1.5-1];
– знаходить у завданнях помилки різного характеру (логічного, математичного) й застосовує оптимальний (зручний для себе) спосіб їх усунення [4 МАО 1.5-2]

Учень/учениця:

перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний рисунок [2 МАО 2.2-1]

Учень/учениця:

– перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними способами (схема, таблиця, креслення, схематичний рисунок) [4 МАО 2.2-1]

Учень/учениця:

– виявляє математичне завдання в тексті [2 МАО 2.3-1];
– знаходить відповідні дані [2 МАО 2.3-2];
– виконує завдання, що випливає з тексту, використовуючи конкретні об’єкти, малюнки, таблиці [2 МАО 2.3-3]

Учень/учениця:

формулює математичне завдання на основі сюжетного тексту [4 МАО 2.3-1];
– знаходить відповідні дані, відкидаючи зайві [4 МАО 2.3-2];
– виконує завдання, що випливає з тексту [4 МАО 2.3-3];
– розв’язує ребуси, головоломки [4 МАО 2.3-4];
– придумує короткі казки, оповідання з математичним змістом [4 МАО 2.3-5]

 

Вимірювання величин

Учень/учениця:

– здійснює вимірювання, маючи вільний доступ до необхідних вимірювальних приладів (терези, вага, термометр, годинник, мензурка, лінійка) та різного роду нестандартних мірок (стрічка, склянка, ложка, сірникова коробка тощо [2 МАО 3.2-1];
– записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах, дециметрах, метрах (см, дм, м), кілограмах (кг), градусах Цельсія (Со), літрах (л), годинах, хвилинах (год, хв) [2 МАО 3.2-2];
– порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою [2 МАО 3.2-3];
– упорядковує їх за збільшенням або зменшенням певної величини [2 МАО 3.2-4]

Учень/учениця:

– порівнює одиниці величин: довжини (мм, см, дм, м, км), маси (г, кг, ц, т), часу (с, хв, год, доба, тиждень, місяць, рік, століття, тисячоліття), вартості (к., грн), місткості (л) [4 МАО 3.2-1];
– розташовує одиниці величин у порядку зростання (спадання) [4 МАО 3.2-2];
– перетворює більші одиниці величини в менші і навпаки [4 МАО 3.2-3];
– вирізняє серед інших одиниці температури (Со), швидкості (км/год, м/с та ін.), площі (мм2, см2, дм2, м2, км2, а, га) [4 МАО 3.2-4];
– порівнює іменовані числа [4 МАО 3.2-5];
– виконує додавання і віднімання, множення і ділення іменованих чисел, виражених в одиницях довжини, маси, вартості, часу [4 МАО 3.2-6]

Учень/учениця:

виокремлює групу взаємопов’язаних величин у змісті текстової задачі, що описує проблемну життєву ситуацію [2 МАО 1.2-1]

Учень/учениця:

– створює просту математичну модель практичної ситуації, процесу, що містять взаємопов’язані величини [4 МАО 1.2-1]

Учень/учениця:

оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справжніх та уявних), продаж і покупки на шкільних ярмарках та ін. [2 МАО 1.3-1];
– порівнює час та визначає послідовність часу (пори року, періоди доби) [2 МАО 1.3-2];
– визначає і записує час з точністю до п’яти хвилин, зокрема визначає чверті, півгодини [2 МАО 1.3-3];
позначає час на зображенні/ макеті циферблату годинника зі стрілками [2 МАО 1.3-4]

Учень/учениця:

– оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справжніх та уявних), продаж і покупки на шкільних ярмарках, в інтернет-магазинах та ін. [4 МАО 1.3-1];
проектує терміни подорожей, походів, екскурсій, поїздок на канікули, відпочинок та інших найближчих подій свого життя, використовуючи календар та годинник [4 МАО 1.3-2]

Учень/учениця:

обчислює, виконуючи завдання на основі текстів математичного змісту [2 МАО 3.3-4];
– виконує обчислення на підставі зібраних даних, беручи участь у запропонованих математичних іграх і розвагах [2 МАО 3.3-5];
робить висновки та прогнози щодо вимірювань [2 МАО 3.3-6]

Учень/учениця:

– виконує обчислення на основі зібраних даних, беручи участь у математичних іграх і розвагах [4 МАО 3.3-5];
– придумує прості математичні ігри та розваги, що ґрунтуються на попередньо виконаних обчисленнях [4 МАО 3.3-6];
робить висновки та прогнози щодо вимірювань [4 МАО 3.3-7];
– застосовує формули для обчислення площ і периметрів прямокутників та квадратів запропонованих розмірів, форм; швидкості руху тіла, шляху та часу [4 МАО 3.3-8]

Просторові відношення. Геометричні фігури 

Учень/учениця:

– розрізняє геометричні фігури – точку, пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану [2 МАО 4.2-1];
– відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу [2 МАО 4.2-2];
– знаходить відомі двовимірні (площинні) та тривимірні (об’ємні) фігури на предметах навколишнього середовища, малюнках [2 МАО 4.2-3];
наводить приклади предметів у навколишньому світі, які мають форму двовимірної (площинної) чи тривимірної (об’ємної) фігури [2 МАО 4.2-4]

Учень/учениця:

–  розрізняє та описує за істотними ознаками двовимірні (площинні: прямокутник, квадрат, трикутник, коло, круг) та тривимірні фігури (об’ємні: куб, піраміда, куля, конус, циліндр);
– вирізняє двовимірні (площинні) фігури на поверхнях тривимірних (об’ємних) фігур [4 МАО 4.2-1]

Учень/учениця:

– встановлює відноснерозміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову [2 МАО 4.1-1];
– демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямках: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору [2 МАО 4.1-2];
– відтворює повний поворот, напів-, чверть і три чверті повороту в обох напрямах, пов’язуючи їх із рухом стрілки годинника [2 МАО 4.1-3];
– коментує виконувані дії, вживаючи у мовленні відповідні математичні терміни [2 МАО 4.1-4]

Учень/учениця:

описує і складає маршрути для подорожей, походів, поїздок, використовуючи відповідну математичну мову, знаки, які пов’язані з напрямом і поворотом [4 МАО 4.1-1]

Учень/учениця:

– розпізнає серед тверджень істинні або хибні самостійно чи з допомогою однокласників, дорослих, обґрунтовує власний вибір [2 МАО 1.6-1]

Учень/учениця:

– перевіряє істинність або хибність тверджень, робить відповідні висновки [4 МАО 1.6-1]

Учень/учениця:

– створює моделі відомих двовимірних (площинних) та тривимірних (об’ємних) фігур із підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо) [2 МАО 4.3-1]

Учень/учениця:

– створює різні конструкції, поєднуючи між собою двовимірні (площинні) та тривимірні (об’ємні) фігури за допомогою конструкторів різного типу, деталей гри «Танграм» та ін. [4 МАО 4.3-1]

Робота з даними

Учень/учениця:

– збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію, на основі запропонованого опитувальника (два-три запитання) [2 МАО 1.1-1];
– використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми [2 МАО 1.1-2]

Учень/учениця:

– збирає доступну статистичну інформацію, придатну для створення простої математичної моделі [4 МАО 1.1-1];
– створює математичну модель на основі зібраних даних [4 МАО 1.1-2]

Учень/учениця:

– зчитує і порівнює дані з таблиць, піктограм, схем [2 МАО 2.2-2];
– представляє дані за допомогою простих таблиць, піктограм та схем [2 МАО 2.2-3]

Учень/учениця:

– розпізнає дані, які випливають із життєвої ситуації або вказані у текстах математичного змісту [4 МАО 2.2-2];
представляє дані, що випливають із ситуації чи опису, у вигляді таблиць, піктограм, схем, діаграм [4 МАО 2.2-3];
– узагальнює та систематизує дані за допомогою графічних організаторів (схема, таблиця, креслення, схематичний рисунок), обираючи їх самостійно або за порадою вчителя/ вчительки [4 МАО 2.2-4]

Обговорення

Залишити відповідь