Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова і література, мови і літератури національних меншин

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас
Взаємодіємо усно
Учень/учениця:

– з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі [2 МОВ 1.1-1];
сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою [2 МОВ 1.1-2]

Учень/учениця:

вирізняє різні ситуації спілкування [4 МОВ 1.1-1];
– з увагою сприймає усні репліки діалогу, перепитує, уточнює з огляду на ситуацію спілкування [4 МОВ 1.1-2];
сприймає монологічне висловлення з конкретною метою (наприклад: обговорює усне повідомлення в парі або групі для пошуку додаткових аргументів або спростування наведених) [4 МОВ 1.1-3]

Учень/учениця:

ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання [2 МОВ 1.2-1];
використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для обговорення усної інформації [2 МОВ 1.2-2];
добирає заголовок до прослуханого тексту [2 МОВ 1.2-3]

Учень/учениця

перефразовує репліки в діалозі [4 МОВ 1.2-1];
передає зміст усного повідомлення (послідовність подій у розповіді; перелік ознак в описі; наведені аргументи в міркуванні) [4 МОВ 1.2-2];
добирає заголовки до частин прослуханого тексту;
переказує текст творчо (зміна оповідача в тексті-розповіді; зміна послідовності переліку наведення ознак в тексті-описі; зміна послідовності аргументів у тексті-міркуванні) [4 МОВ 1.2-3]

Учень/учениця:

розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні [2 МОВ 1.3-1];
пояснює на основі власного досвіду, що вплинуло на вибір усної інформації [2 МОВ 1.3-2]

Учень/учениця:

сприймає усний текст і відбирає інформацію для створення власного висловлення з конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, усний стислий переказ) [4 МОВ 1.3-1];
прогнозує, як відібрану інформацію можна використати корисно [4 МОВ 1.3-2];
систематизує та узагальнює необхідну інформацію [4 МОВ 1.3-3]

Учень/учениця:

розпізнає ключові слова, фрази в усному повідомленні [2 МОВ 1.4-1];
виділяє ключові слова, фрази у власному мовленні голосом [2 МОВ 1.4-2];
аргументує, чому якась інформація зацікавила, обговорює її з іншими [2 МОВ 1.4-3]

Учень/учениця:

визначає тему усного повідомлення [4 МОВ 1.4-1];
визначає головну думку тексту [4 МОВ 1.4-2];
зіставляє тему і головну думку усного повідомлення з власними спостереженнями, поведінкою, досвідом [4 МОВ 1.4-3];
пояснює можливий вплив висловлення на слухача [4 МОВ 1.4-4]

Учень/учениця:

висловлює думку про почуте (що подобається, а що – ні) [2 МОВ 1.5-1];
обґрунтовує свої вподобання [2 МОВ 1.5-2];
досліджує, як сприйняття тексту залежить від способу його презентації (логічний наголос, темп, міміка, жест) і враховує це у своєму мовленні [2 МОВ 1.5-3]

Учень/учениця:

висловлює своє ставлення до усного повідомлення (наприклад, бажання спростувати або шукати додаткові аргументи на захист) [4 МОВ 1.5-1];
обґрунтовує своє ставлення до усного повідомлення, наводячи приклади з власного досвіду, а також спираючись на набуті знання [4 МОВ 1.5-2];
визначає позицію мовця, аргументовано погоджується з нею або заперечує її [4 МОВ 1.5-3]

Учень/учениця:

вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення [2 МОВ 1.6-1];
спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, робить висновки про важливість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ по-різному [2 МОВ 1.6-2];
розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя [2 МОВ 1.6-3];
підтримує аргументами власні думки або спростовує їх [2 МОВ 1.6-4]

Учень/учениця:

вступає і підтримує навчальний діалог на теми, пов’язані з важливими для дитини життєвими ситуаціями [4 МОВ 1.6-1];
наводить аргументи на захист різних поглядів, висловлених під час дискусії стосовно одного предмета обговорення [4 МОВ 1.6-2];
аргументує свою думку прикладами з власного досвіду та здобутими знаннями [4 МОВ 1.6-3];
висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших (поділяє їх повністю, частково чи аргументовано відхиляє) [4 МОВ 1.6-4]

Учень/учениця:

уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо) [2 МОВ 1.7-1];
розпізнає емоції співрозмовника і враховує їх вплив на процес спілкування [2 МОВ 1.7-2];
використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для імпровізованого відтворення казок, байок тощо [2 МОВ 1.7-3]

Учень/учениця:

враховує наявність варіантів та обирає словесні й несловесні засоби спілкування, які найбільше відповідають меті та умовам спілкування [4 МОВ 1.7-1];
робить висновок про узгодженість або неузгодженість словесних і несловесних засобів спілкування в поведінці співрозмовника [4 МОВ 1.7-2];
використовує різні форми унаочнення (малюнки, схеми, таблиці) для супроводу своїх поглядів під час їх презентації, щоб привернути увагу слухачів [4 МОВ 1.7-3]

Учень/учениця:

ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого [2 МОВ 1.8-1];
дотримується норм спілкування з людьми різного віку, використовує ввічливі слова [2 МОВ 1.8-2]

Учень/учениця:

описує свої емоції та емоції співрозмовника, коли пропонує для читання або перегляду книгу, фільм, гру тощо [4 МОВ 1.8-1];
– доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету [4 МОВ 1.8-2]

Читаємо
Учень/учениця:

обирає тексти (книжки) для читання, може пояснити свій вибір [2 МОВ 2.1-1];
описує книжки, які подобаються [2 МОВ 2.1-2];
вибирає тексти на запропоновану тему [2 МОВ 2.1-3]

Учень/учениця:

визначає мету читання й обирає відповідно до неї  тексти (книжки) (для задоволення, розваги, знаходження потрібної інформації) [4 МОВ 2.1-1];
пояснює, чи обрані тексти допомогли досягнути мети читання [4 МОВ 2.1-2];
вибирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її у словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтернеті [4 МОВ 2.1-3]

Учень/учениця:

прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком (ілюстраціями) [2 МОВ 2.2-1];
читає вголос або подумки різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання [2 МОВ 2.2-2];
ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння [2 МОВ 2.2-3];
розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного [2 МОВ 2.2-4];
знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їх значення, виходячи з контексту [2 МОВ 2.2-5];
добирає потрібну інформацію з графічного тексту (рисунки, таблиці, схеми) [2 МОВ 2.2-6];
досліджує особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромовки, забавлянки тощо [2 МОВ 2.2-7]

Учень/учениця:

прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, опорних слів, ілюстрацій, невербальної інформації (таблиці, схеми, рисунки тощо) [4 МОВ 2.2-1];
формулює запитання, відповіді на які треба знайти у прогнозованому змісті тексту [4 МОВ 2.2-2];
читає виразно вголос або подумки різні тексти (вірші, народні й літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання [4 МОВ 2.2-3];
розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тексті [4 МОВ 2.2-4];
ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до автора, до себе [4 МОВ 2.2-5];
знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання у прямій чи іншій формі [4 МОВ 2.2-6];
відтворює фактичну, очевидну інформацію з тексту [4 МОВ 2.2-7];
вибирає і впорядковує потрібну інформацію з графічного тексту (рисунки, таблиці, схеми) [4 МОВ 2.2-8];
встановлює послідовність дій персонажів художніх творів [4 МОВ 2.2-9];
зіставляє прочитане з власним життєвим досвідом [4 МОВ 2.2-10]

Учень/учениця:

розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту [2 МОВ 2.3-1];
зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції з власним емоційно-чуттєвим досвідом [2 МОВ 2.3-2]

Учень/учениця:

описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору, наводить приклади вчинків персонажів, які викликали відповідні емоції [4 МОВ 2.3-1];
аналізує емоційний стан персонажів, пояснює причини відповідних переживань персонажів [4 МОВ 2.3-2];
використовує власний емоційний досвід для оцінювання емоційного стану персонажів художнього твору [4 МОВ 2.3-3];
пояснює, чому і кому з літературних персонажів співчуває [4 МОВ 2.3-4]

Учень/учениця:

визначає послідовність подій у художньому тексті [2 МОВ 2.4-1];
розповідає про вчинки улюблених персонажів [2 МОВ 2.4-2];
моделює свою поведінку в подібній ситуації [2 МОВ 2.4-2];
пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду [2 МОВ 2.4-3];
пояснює зв’язок між окремими повідомленнями в інформаційному тексті [2 МОВ 2.4-4];
визначає елементи графічного тексту, досліджує зв’язок між ними [2 МОВ 2.4-5] [2 МОВ 2.4]

Учень/учениця:

розрізняє головну і другорядну інформацію в текстах різних видів [4 МОВ 2.4-1];
виявляє в тексті неочевидну інформацію, узагальнює її [4 МОВ 2.4-2];
виділяє ключові слова і пояснює, як вони допомагають зрозуміти зміст тексту [4 МОВ 2.4-3];
виявляє зв’язки в текстах: між окремими частинами тексту, між частинами тексту і темою або головною думкою [4 МОВ 2.4-4];
розрізняє в тексті факти і судження, знаходить між ними зв’язок [4 МОВ 2.4-5];
формулює проблемні питання під час і після читання тексту [4 МОВ 2.4-6];
встановлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками персонажів та їхніми стосунками з іншими персонажами [4 МОВ 2.4-7];
виявляє деталі тексту, важливі для розуміння ідей [4 МОВ 2.4-8];
формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 МОВ 2.4-9];

Учень/учениця:

пояснює, чому щось у творі подобається, а щось ні (вчинки, мовлення персонажа, описи тощо) [2 МОВ 2.5-1];
пов’язує текст із власним досвідом, навколишнім світом та із раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2.5-2];
пояснює роль ілюстрацій, таблиць, схем для глибшого розуміння змісту тексту [2 МОВ 2.5-3];
висловлює думку про те , як факти, думки із прочитаного текст можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях [2 МОВ 2.5-4]

Учень/учениця:

пов’язує текст із власним досвідом, навколишнім світом та із раніше прочитаними текстами, погоджується з відповідними твердженнями або заперечує їх [4 МОВ 2.5-1];
оцінює правдоподібність описаних подій, твердження з тексту, виходячи із своїх уявлень про світ [4 МОВ 2.5-2];
висловлює свій погляд на предмет обговорення (тему, головну думку, висновки тощо) [4 МОВ 2.5-3];
пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для відповідного розуміння змісту тексту [4 МОВ 2.5-4];
оцінюю зміст, особливості мови і структуру тексту[4 МОВ 2.5-5];
оцінює надійність обґрунтованість висновків [4 МОВ 2.5-6];
розпізнає наміри персонажа тексту, обґрунтовує свої думки [4 МОВ 2.5-7];
досліджує елементи тексту (слова автора, діалог персонажів, опис, виражальні засоби мови) і їх роль для розуміння змісту [4 МОВ 2.5-8];
досліджує стиль тексту і пояснює, як він впливає на сприймання інформації [4 МОВ 2.5-9]

Учень/учениця:

малює або добирає ілюстрації до художнього тексту, створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо) [2 МОВ 2.6-1];
представляє інформацію графічно (рисунки, схеми, таблиці) [2 МОВ 2.6-2];
добирає заголовок до тексту [2 МОВ 2.6-3];
добирає відповідні твори мистецтва, співзвучні з текстом [2 МОВ 2.6-4]

Учень/учениця:

малює або добирає ілюстрації до художнього тексту, словесно малює картини до твору, творить художні образи [4 МОВ 2.6-1];
переповідає текст (вибірково, стисло) [4 МОВ 2.6-2];
створює асоціативні схеми [4 МОВ 2.6-3];
укладає план тексту [4 МОВ 2.6-4];
узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у вигляді таблиць, схем і навпаки [4 МОВ 2.6-5];
виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою музики й образотворчого мистецтва [4 МОВ 2.6-6]

Учень/учениця:

фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку твору, змінює місце подій, додає нових персонажів [2 МОВ 2.7-1];
читає за ролями фрагменти твору [2 МОВ 2.7-2]

Учень/учениця:

переробляє прочитану казку: вводить нових персонажів, змінює сюжет, змінює в тексті форми особи, способу, дописує початок (вступ) або кінець (висновок) до поданого тексту [4 МОВ 2.7-1];
створює діалог із запитання, що міститься в тексті; доповнює текст власними міркуваннями [4 МОВ 2.7-2];
переносить персонажів прочитаного твору в наш час і створює «новий» художній твір [4 МОВ 2.7-3];
уводить в текст додаткові елементи (наприклад, персонаж пише комусь листа), нові деталі [4 МОВ 2.7-4]

Взаємодіємо письмово
Учень/учениця:

обмінюється елементарними письмовими повідомлення (записка, лист, вітальна листівка) [2 МОВ 3.1-1];
обирає для написання висловлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо) [2 МОВ 3.1-2];
створює невеликі висловлення на тему, яка його/її хвилює; грамотно їх записує [2 МОВ 3.1-3]

Учень/учениця:

створює самостійне письмове висловлення (розповідь, опис, міркування) на теми, які його/її цікавлять, за прочитаним твором, про ситуацію з життя в школі, сім’ї тощо, використовуючи виражальні засоби мови [4 МОВ 3.1-1];
складає тексти для письмового спілкування (запрошення, оголошення, афіша) з дотриманням форм звертання, подяки [4 МОВ 3.1-2];
створює загадки, лічилки, невеликі казки, оповідання [4 МОВ 3.1-3];
переказує письмово текст розповідного змісту з елементами опису або міркування, висловлює своє ставлення до того, про що пише [4 МОВ 3.1-4];
записує свою думку про предмет висловлення [4 МОВ 3.1-5];
оформлює власне висловлення так, щоб воно було грамотним і зрозумілим [4 МОВ 3.1-6]; – правильно використовує звертання, форми кличного відмінка іменників [4 МОВ 3.1-7]

Учень/ учениця:

створює, змінює прості тексти за допомогою цифрових пристроїв [2 МОВ 3.2-1];
використовує доречно емотикони [2 МОВ 3.2-2]

Учень/учениця:

створює повідомлення для Інтернет-спілкування [4 МОВ 3.2-1];
використовує відповідні емотикони для вираження особистих емоцій [4 МОВ 3.2-2];
створює документи для спілкування та поширення результатів діяльності, індивідуальної або групової роботи за допомогою цифрових пристроїв та програм [4 МОВ 3.2-3]

Учень/учениця:

відновлює деформований текст [2 МОВ 3.3-1];
перевіряє, чи є в написаному тексті помилки, виправляє їх [2 МОВ 3.3-2];
удосконалює з допомогою вчителя/вчительки власний текст (лексика, будова речення, форми слова) [2 МОВ 3.3-3]

Учень/учениця:

визначає, чи відповідає створений текст меті, перевіряє грамотність написаного [4 МОВ 3.3-1];
удосконалює власний письмовий текст, знаходить і виправляє помилки, редагує зміст тексту [4 МОВ 3.3-2];
обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, невеликій групі, відзначає позитивні характеристики [2 МОВ 3.3-3];
висловлює поради щодо можливого вдосконалення тексту, спираючись на пам’ятку, яку підготував /-ла вчитель/вчителька [4 МОВ 3.3-4]

Досліджуємо медіа  
Учень/учениця:

обговорює зміст усного медіаповідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому [2 МОВ 1.4-4];  

Учень/учениця:

визначає мету простих усних медіаповідомлень, пояснює, хто це буде слухати і чому (радіопередачі, усне рекламне повідомлення) [4 МОВ 1.4-5];  

Учень/учениця:

висловлює свої думки і почуття з приводу простих усних медіаповідомлень (радіопередачі, реклама тощо) [2 МОВ 1.5-4]

Учень/учениця:

висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінності, представлені в усному медіаповідомленні [4 МОВ 1.5-4]

Учень/учениця:

визначає, кому і для чого призначений медіатекст [2 МОВ 2.4-6] ;
обговорює зміст і форму медіатексту [2 МОВ 2.4-7];
спостерігає за словесними і несловесними засобами в медіатексті [2 МОВ 2.4-8]  

Учень/учениця:

визначає мету й цільову аудиторію деяких простих медіатекстів, пояснює, хто це буде дивитися/читати і чому (фільм, мультфільм, комікси, реклама, написи на футболках чи іншому одязі, комп’ютерні ігри, газети, журнали) [4 МОВ 2.4-10];
тлумачить (декодує) медіаповідомлення у простих медіатекстах, виявляє очевидні ідеї [4 МОВ 2.4-11];
намагається виявити приховану інформацію в медіа тексті [4 МОВ 2.4-12]досліджує вплив на власне сприйняття окремих елементів медіатексту [4 МОВ 2.4-13];
пояснює, чи змінилися під впливом медіатексту власні уявлення або думки про предмет повідомлення і як саме [4 МОВ 2.4-14];
інтерпретує медіаповідомлення на основі власного досвіду, зіставляє свою інтерпретацію з іншими [4 МОВ 2.4-15];
досліджує медіатекст у групі, приймає можливість різної інтерпретації медіатексту різними людьми [4 МОВ 2.4-16];
пояснює свою реакцію на медіаповідомлення (які можуть бути мої дії у відповідь?) [4 МОВ 2.4-17]  

Учень/учениця:

висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (комікси, світлини, дитячі журнали, комп’ютерні ігри, реклама тощо) [2 МОВ 2.5-5]  

Учень/учениця:

намагається розрізняти факти і судження в медіатексті, виділяє цікаву для себе інформацію [4 МОВ 2.5-10];
висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінності, представлені в медіатексті [4 МОВ 2.5-11]  

Учень/учениця:

створює прості медіапродукти (фото, листівка, комікс, книжечка, стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію [2 МОВ 3.1-4]

Учень/учениця:

створює прості медіапродукти (фото, комікс, книжечка, стіннівка, реклама, відео тощо) самостійно або з допомогою однокласників, враховує мету й аудиторію [4 МОВ 3.1-8];
досліджує вплив створеного медіапродукту на себе та інших [4 МОВ 3.1-9]

Досліджуємо мовлення  
Учень/учениця:

досліджує звуки мови [2 МОВ 4.1-1];
вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (наголошені/ ненаголошені склади) [2 МОВ 4.1-2];
позначає звуки буквами на письмі, опановує український правопис (на прикладі загальновживаних слів) [2 МОВ 4.1-3];
досліджує значення слів, як воно змінюється залежно від контексту (багатозначні слова) [2 МОВ 4.1-4];
досліджує виражальні можливості частин мови (іменника, прикметника, дієслова, прийменника) [2 МОВ 4.1-5];
– розрізняє слова на означення істот/ неістот і правильно ставить запитання [2 МОВ 4.1-6];
– правильно вживає велику/ малу літеру у власних/ загальних назвах [2 МОВ 4.1-7];
добирає синоніми, антоніми, творячи власне висловлення [2 МОВ 4.1-8];
– утворює споріднені слова [2 МОВ 4.1-9];
досліджує, навіщо в художніх текстах використовують виражальні засоби [2 МОВ 4.1-10];
порівнює роль різних видів речень для досягнення мети спілкування [2 МОВ 4.1-11];
– використовує відповідні розділові знаки в кінці речення [2 МОВ 4.1-12];
досліджує різні види текстів і пояснює їх призначення [2 МОВ 4.1-13]

Учень/учениця:

удосконалює свою вимову, виявляючи фонетичні закономірності (збіг приголосних, кінцевий приголосний, наголошені та ненаголошені голосні) [4 МОВ 4.1-1];
використовує різні способи перевірки орфограм (за орфографічним словником; зміною форми слова або добором споріднених слів, за правилом) [4 МОВ 4.1-2];
досліджує граматичні форми слів, які належать до різних частин мови, використовує їх для побудови власного висловлення [4 МОВ 4.1-3];
досліджує будову слова; утворює нові слова, пояснює роль закінчень, значення префіксів і суфіксів [4 МОВ 4.1-4];
досліджує виражальні можливості слів, що належать до різних частин мови [4 МОВ 4.1-5];
аналізує роль головних і другорядних членів речення [4 МОВ 4.1-6];
використовує, відповідно до мети висловлювання, розповідні, питальні і спонукальні речення; правильно вживає розділові знаки в кінці таких речень[4 МОВ 4.1-7];
використовує у власних висловленнях слова з переносним значенням, синоніми, антоніми, багатозначні слова [4 МОВ 4.1-8]; – будує висловлення, використовуючи виражальні можливості слів, що належать до різних частин мови [4 МОВ 4.1-9];
поширює речення словами і словосполученнями, однорідними членами (головними і другорядними) [4 МОВ 4.1-10];
використовує знаки пунктуації для оформлення нескладних висловлень на письмі [4 МОВ 4.1-11]

Учень/учениця:

експериментує з мовними одиницями (творить нові слова, замінює/ додає букву у слові для творення нового слова [2 МОВ 4.2-1];
– творчо перебудовує тексти, творить художні тексти малих жанрів) [2 МОВ 4.2-2]

Учень/учениця:

експериментує з граматичними формами (наприклад, шукає риму, досліджуючи паралельні форми відмінкових закінчень іменників) [4 МОВ 4.2-1];
експериментує з власними текстами (замінює слова синонімами, прості речення складними і навпаки, уводить в текст фразеологізми, нові слова тощо) [4 МОВ 4.2-2], – досліджує залежність змісту речення від місця розташування в ньому коми, уживання різних знаків пунктуації [4 МОВ 4.2-3];
досліджує різні види тексту під час сприймання висловлень і враховує результати дослідження для продукування власного висловлення [4 МОВ 4.2-4]

Театралізуємо
Учень/учениця:

імпровізує з репліками, відтворюючи діалоги з казок, віршів, народних пісень тощо [2 МОВ 1.7-4];
бере участь у виставі, використовує доречно голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) [2 МОВ 1.7-5]

Учень/учениця:

імпровізує з репліками, відтворюючи діалоги зі створеного в групі сценарію (казка на новий лад тощо) [4 МОВ 1.7-4];
надає варіанти несловесних засобів (міміку, жести, рухи) і пояснює, чому обраний один із них [4МОВ 1.7-5]бере участь у виставі [4МОВ 1.7-6]

Учень/учениця: – розповідає, про що вистава [2 МОВ 2.4-9];
спостерігає і пояснює, наскільки обрані міміка, жести, інтонації, рухи відповідали представленій у виставі ролі [2 МОВ 2.4-10]
Учень/учениця:

–  зіставляє побачене з власним життєвим досвідом [4 МОВ 2.4-18];
аналізує, чи доповнюють словесні і несловесні засоби одне одного, чи зрозумілий характер персонажа та його наміри [4МОВ 2.4-19]

Учень/учениця:

обговорює враження від драматизації з позиції учасника і глядача [2 МОВ 2.5-6];
ділиться театральним досвідом та описує свої почуття, належно використовуючи просту театральну лексику [2 МОВ 2.5-7]

Учень/учениця:

обговорює враження від драматизації з позиції режисера [4 МОВ 2.5-12] ;
ділиться театральним досвідом та описує свої почуття від перегляду вистави [4 МОВ 2.5-13]

Учень/учениця:

передає своє враження від побаченого через малюнки, у листах подяки [2 МОВ 3.1-5];
створює в групі афішу [2 МОВ 3.1-6]

Учень/учениця:

передає своє враження від побаченого у відгуках (театральних рецензіях) [4 МОВ 3.1-10];
робить ремарки до реплік, готуючись до репетиції або на основі акторської імпровізації [4 МОВ 3.1-11];
створює в групі або самостійно сценарій, використовуючи 5 запитань (Хто? Що? Де? Коли? Як?) [4 МОВ 3.1-12];
створює в групі театральну програмку, запрошення [4 МОВ 3.1-13]

Учень/учениця:

прогнозує, про що йтиметься у виставі [2 МОВ 2.2-8];
знаходить потрібну інформацію на афіші [2 МОВ 2.2-9];
– уважно дивиться виставу, дотримується правил поведінки в театрі [2 МОВ 2.2-10]

Учень/учениця:

висловлює здогад, про що йтиметься у виставі [4 МОВ 2.2-11];
знаходить потрібну інформацію в театральній програмці [4 МОВ 2.2-12]

Учень/учениця:

створює в групі простий реквізит, декорації [2 МОВ 2.6-5]

Учень/учениця:

– на основі художнього тексту (напр., казка на новий лад тощо) створює у групі сценарій [4 МОВ 2.6-7];
створює в групі костюми, маски, прості ляльки до вистави [4 МОВ 2.6-8]; – добирає аудіо- та відеосупровід до вистави [4 МОВ 2.6-9]

Обговорення

Залишити відповідь