Природнича освітня галузь

Конкретні очікувані результати (КОР),
2 клас
Конкретні очікувані результати (КОР),
4 клас

Я пізнаю природу

Учень/учениця:

вирішує, що він / вона хотів / -ла б дослідити [2 ПРО 1.1-1];
визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження [2 ПРО 1.1-2];
пояснює різницю між спостереженням за природою і «спогляданням» природи [2 ПРО 1.1-3]

Учень/учениця:

пояснює, чому обрав / -ла певні проблеми як дослідницькі [4 ПРО 1.1-1];
окреслює проблему, перш ніж її вирішувати [4 ПРО 1.1-2]

Учень/учениця:

пояснює, навіщо він / вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами / явищами або експериментуючи з ними [2 ПРО 1.2-1];
передбачає, якого результату досліджень він / вона очікує [2 ПРО 1.2-2];
розрізняє можливий результат дослідження і фантастичне уявлення [2 ПРО 1.2-3]

Учень/учениця:

пояснює, навіщо він / вона виконує спостереження або дослід [4 ПРО 1.2-1];
прогнозує результат спостереження / досліду [4 ПРО 1.2-2];
порівнює здобутий результат із припущенням [4 ПРО 1.2-3]

Учень/учениця:

розрізняє послідовні дії в експерименті / спостереженні [2 ПРО 1.3-1];
розпізнає найпростіші матеріали та  прилади, що їх можна застосувати [2 ПРО 1.3-2]

Учень/учениця:

пояснює, чому необхідна певна послідовність кроків у дослідженні [4 ПРО 1.3-1];
відбирає відповідні матеріали та прилади [4 ПРО 1.3-2]

Учень/учениця:

провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди [2 ПРО 1.4-1];
застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади [2 ПРО 1.4-2]

Учень/учениця:

описує перебіг досліду, спостереження за природним об’єктом / явищем [4 ПРО 1.4-1];
застосовує відповідні матеріали та прилади [4 ПРО 1.4-2]

Учень/учениця:

описує етапи розвитку рослин [2 ПРО 1.5-1];
описує, як вода перетворюється на пару або лід / сніг, як тане лід / сніг, утворюється роса / іній / туман / дощ [2 ПРО 1.5-2];
описує зміни, що відбуваються з повітрям (розширення під час нагрівання і стискання під час охолодження) [2 ПРО 1.5-3];
вимірює температуру [2 ПРО 1.5-4];
розрізняє складники ґрунту (пісок, глина, камінь тощо) [2 ПРО 1.5-5];
розрізняє звуки за джерелом, гучністю [2 ПРО 1.5-6];
описує, які звуки йому / їй подобаються, а які – ні [2 ПРО 1.5-7];
пояснює, що люди сприймають звуки по-різному [2 ПРО 1.5-8];
описує, як виникають «сонячні зайчики» [2 ПРО 1.5-9];
пояснює, чому утворюється тінь [2 ПРО 1.5-10];
розрізняє предмети, які пропускають світло чи не пропускають його різному [2 ПРО 1.5-11] ;
пояснює, що люди бачать світ по-різному [2 ПРО 1.5-12]

Учень/учениця:

описує стадії перетворення метелика / хруща [4 ПРО 1.5-1];
розрізняє властивості та стани деяких речовин і матеріалів [4 ПРО 1.5-2];
встановлює, за яких умов відбувається зміна стану речовини [4 ПРО 1.5-3];
описує властивості повітря та газуватих речовин [4 ПРО 1.5-4];
описує властивості ґрунту, гірських порід тощо [4 ПРО 1.5-5];
пояснює, чому звуки менше чути зі збільшенням відстані [4 ПРО 1.5-6];
переконує в тому, що треба зважати на особливості сприйняття звуків у різних людей [4 ПРО 1.5-7];
описує спектр світла (напр., на мильній плівці; у веселці) [4 ПРО 1.5-8];
переконує в тому, що треба зважати на особливості зорового сприйняття в різних людей [4 ПРО 1.5-9]

Учень/учениця:

використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо) [2 ПРО 2.1-1]

Учень/учениця:

– самостійно добирає та поширює необхідну інформацію природознавчого змісту [4 ПРО 2.1-1]

Учень/учениця:

співвідносить зображення / описи об’єктів та явищ живої і неживої природи з відомими йому / їй із довкілля або інших джерел об’єктами та явищами [2 ПРО 4.1-1]

Учень/учениця:

визначає важливість того, що вивчає [4 ПРО 4.1-1];
вирізняє в ньому головне і другорядне [4 ПРО 4.1-2];
висловлює свою думку, обґрунтовує її [4 ПРО 4.1-3]

Учень/учениця:

запитує, щоб довідатися більше [2 ПРО 4.2-1];
добирає відомості / дані з різних джерел інформації [2 ПРО 4.2-2]

Учень/учениця:

порівнює інформацію з відомих їй / йому та запропонованих ресурсів [4 ПРО 4.2-1];
перевіряє достовірність цієї інформації [4 ПРО 4.2-2]

Учень/учениця:

фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами, за допомогою цифрових аудіо-, відео-, фотопристроїв [2 ПРО 2.2-1]

Учень/учениця:

застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти для пояснення явищ і об’єктів природи [4 ПРО 2.2-1];
готує повідомлення / презентації і представляє їх [4 ПРО 2.2-2]

Учень/учениця:

розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування [2 ПРО 2.3-1]

Учень/учениця:

аналізує умови та послідовність кроків, здійснюючи дослідження [4 ПРО 2.3-1];
порівнює різні спроби дослідження [4 ПРО 2.3-2];
виявляє причини невдачі [4 ПРО 2.3-3]

Я у природі

Учень/учениця:

визначає та описує місце свого проживання [2 ПРО 3.1-1];
розпізнає зміни в неживій та живій природі [2 ПРО 3.1-2];
спостерігає за добовими та сезонними змінами у природі [2 ПРО 3.1-3];
аналізує явища живої природи у різні пори року (восени, взимку, навесні, влітку) [2 ПРО 3.1-4];
установлює взаємозв’язок між порою року і погодою [2 ПРО 3.1-5];
описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками [2 ПРО 3.1-6];
спостерігає життя рослин і тварин у різні пори року [2 ПРО 3.1-7];
описує рослини і тварин [2 ПРО 3.1-8];
пояснює значення сонячного світла для життя [2 ПРО 3.1-9]

Учень/учениця:

порівнює місце свого проживання з іншими відомими їй / йому місцями на Землі [4 ПРО 3.1-1];
ілюструє прикладами різноманітність рослин і тварин [4 ПРО 3.1-2];
пояснює значення рослин і тварин у природі та для людини [4 ПРО 3.1-3];
порівнює умови розвитку різних рослин [4 ПРО 3.1-4];
описує пристосування рослин і тварин до умов середовища (світло, тепло, вода) [4 ПРО 3.1-5];
аналізує вплив людини на ріст і розвиток рослин [4 ПРО 3.1-6];
визначає значення світла для розвитку рослин [4 ПРО 3.1-7];
розрізняє материки і океани; деякі форми земної поверхні [4 ПРО 3.1-8];
описує рух Землі навколо Сонця і навколо своєї осі [4 ПРО 3.1-9]

Учень/учениця:

описує місцевість, у якій проживає [2 ПРО 3.2-1];
дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі і пояснює ці правила іншим [2 ПРО 3.2-2];
спостерігає за рослинами, які вирощує у класі, вдома [2 ПРО 3.2-3];
спостерігає за улюбленими тваринками, яких доглядає у класі, вдома [2 ПРО 3.2-4];
не завдає шкоди тваринам і рослинам під час дослідів та експериментів [2 ПРО 3.2-5]

Учень/учениця:

пояснює важливість охорони води і ґрунтів, рослин і тварин [4 ПРО 3.2-1];
вирізняє рослини і тварини, занесені до Червоної книги України [4 ПРО 3.2-2];
захищає доступними способами живу і неживу природу й переконує в доцільності цих дій [4 ПРО 3.2-3];
повідомляє дорослих про відомі йому / їй випадки жорстокого поводження з тваринами [4 ПРО 3.2-4];
переконує друзів і батьків у потребі сортувати сміття, пояснюючи шкоду від забруднення довкілля [4 ПРО 3.2-5];
досліджує екосистему парку, лісу, заповідних територій тощо [4 ПРО 3.2-6]

Учень/учениця:

розпізнає об’єкти довкілля (за кольором, смаком, формою, звуком тощо) [2 ПРО 4.3-1];
розрізняє живі та неживі природні об’єкти [2 ПРО 4.3-2];
розрізняє дикорослі й культурні рослини [2 ПРО 4.3-3];
розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини [2 ПРО 4.3-4];
порівнює листяні і хвойні, вічнозелені і листопадні рослини [2 ПРО 4.3-5];
розрізняє комах, павуків, раків, риб, жаб, птахів і звірів [2 ПРО 4.3-6];
порівнює свійських і диких тварин [2 ПРО 4.3-7];
спостерігає перелітних і осілих птахів своєї місцевості й описує їхню поведінку [2 ПРО 4.3-8];
досліджує свій організм [2 ПРО 4.3-9]

Учень/учениця:

порівнює природні об’єкти за розміром, масою, кількістю тощо [4 ПРО 4.3-1];
визначає ознаки живого у рослин і тварин [4 ПРО 4.3-2];
розрізняє трав’янисті рослини, чагарники, дерева; однорічні та багаторічні рослини; культурні та дикорослі рослини [4 ПРО 4.3-3];
розрізняє комах, павуків, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів (ссавців);
порівнює рослиноїдних, м’ясоїдних, всеїдних тварин [4 ПРО 4.3-4];
розрізняє їстівні та неїстівні гриби своєї місцевості [4 ПРО 4.3-5];
розрізняє окремі органи людини [4 ПРО 4.3-6];
пояснює значення крові в організмі людини, значення шкіри для організму людини та її гігієни, гігієни органів чуття [4 ПРО 4.3-7]

Я у рукотворному світі

Учень/учениця:

застосовує лінійку, лінзу (лупу), терези, термометр [2 ПРО 3.3-1];
порівнює рукотворні (штучні) та природні об’єкти [2 ПРО 3.3-2];
розпізнає природні та рукотворні (штучні) об’єкти [2 ПРО 3.3-3];
порівнює рукотворні (штучні) об’єкти за певними властивостями [2 ПРО 3.3-4];
розрізняє природне і створене людиною довкілля [2 ПРО 3.3-5];
добирає відомості про рукотворні (штучні) об’єкти  [2 ПРО 3.3-6];
пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для довкілля [2 ПРО 3.3-7];
передбачає використання рукотворних (штучних) матеріалів (пластмаси, гуми, скла, металу, паперу) на основі їхніх властивостей [2 ПРО 3.3-8];
ілюструє, наводить приклади того, як рукотворні (штучні) об’єкти (серед них і механізми) допомагають людині [2 ПРО 3.3-9];
описує найважливіші винаходи для людства [2 ПРО 3.3-10]

Учень/учениця:

застосовує компас, мікроскоп [4 ПРО 3.3-1];
розрізняє джерела енергії [4 ПРО 3.3-2];
визначає об’єкти, які випромінюють / відбивають світло [4 ПРО 3.3-3];
пояснює корисність застосування відновлювальних джерел енергії [4 ПРО 3.3-4];
визначає побутові прилади, які працюють на електроенергії [4 ПРО 3.3-5];
розповідає про винаходи та винахідників, пояснює на прикладах їхнього життя, як стати великим винахідником [4 ПРО 3.3-6]

Учень/учениця:

формулює запитання про все, що її/його цікавить [2 ПРО 4.4-1];
пропонує нові способи використання рукотворних (штучних) об’єктів [2 ПРО 4.4-2]

Учень/учениця:

формулює проблему [4 ПРО 4.4-1];
пропонує та обґрунтовує власну ідею розв’язання проблеми [4 ПРО 4.4-2];
перевіряє свою ідею [4 ПРО 4.4-3]

Обговорення

Залишити відповідь